Skip to main content

het portaal van de streek

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Gepubliceerd op: 05-03-2024

Aantal keren gelezen: 139

Hieronder de uitnodiging en agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De ALV is op woensdag 27 maart.

Aan het eind van de vergadering staan we uitbereider stil bij twee onderwerpen. Enerzijds de actuele stand van zaken m.b.t. de woningbouw op de plek van de oude school. Aan de hand van de selectieleidraad wordt toegelicht welke randvoorwaarden er worden meegegeven aan geïnteresseerde ontwikkelaars en hoe het vervolgproces er uitziet. Tevens worden we bijgepraat over de Omgevingswet en wat dat op korte termijn al gaat betekenen voor de Streek. Twee interessante onderwerpen dus voor eenieder die graag op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in en met invloed op onze dorpen!

 

Agenda ALV Plaatselijke Belang Oud Aengwirden

woensdag 27 maart 19.30 uur - Café Onder de Linden, Aengwirderweg 149

 1. Opening / Welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Vergaderschema en -locaties 2024
 3. Jaarverslag 2023
 4. Financieel jaarverslag 2023
  1. Toelichting penningmeester
  2. Kascommissie
  3. Benoeming lid kascommissie
  4. Decharge
 5. Contributie 2024
 6. Bestuurswijzigingen*
 7. Update
  1. KNO
  2. Hoogspanningstracé
  3. Kabels en leidingen
  4. Boomaanplant
 8. Streekstate
 9. Omgevingswet
 10. v.t.t.k.
 11. Sluiting