Skip to main content

het portaal van de streek

 • Voorontwerp Bestemmingsplan KNO (2)

  Voorontwerp Bestemmingsplan KNO (2)

Gepubliceerd op: 01-01-2022

Aantal keren gelezen: 736

Hoe is het met de ontwikkeling van Klaverblad Noord Oost.

Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier willen we een gebiedsontwikkeling realiseren die bestaat uit een bedrijventerrein van netto 20 hectare, een zonnepark van ongeveer 30 hectare inclusief groen en water en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw.

Zie voor uitgebreide informatie de pagina van de gemeente Heerenveen

Wat is de stand van zaken en wat staat er nog te gebeuren?

Hieronder kort even de eerdere inspraakmomenten, en de momenten die nog komen:

Wat is er geweest:

-          Sinnetafelproces;

-          Feedback/ enquête op de schetsplannen;

-          Inspraak op het Masterplan;

-          Inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan en MER (milieu effect rapportage).

Wat komt er nog?

 • Ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan, MER en beeldkwaliteitsplan: vanaf medio maart 2022.
  Belanghebbenden kunnen dan een reactie (zienswijze) geven op de plannen.

 • Nadat het ontwerp ter inzage heeft gelegen, wordt het aangeboden aan de gemeenteraad.
  Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, dan is het mogelijk om beroep in te stellen. Dit is naar verwachting van juli 2022.

 • Naast deze twee formele momenten, is het de bedoeling om nog enkele keren met de klankbordgroep om tafel te gaan.

Overigens is het voorontwerp bestemmingsplan – en de mogelijkheid om te reageren – breed gepubliceerd, in de kranten, per e-mail op de website etc.

M.b.t. de mogelijkheden op het bedrijventerrein staat het voorontwerp bestemmingsplan toe dat er zich bedrijven kunnen vestigen tot en met categorie 4.2. Ik kan me goed voorstellen dat dat niet meteen tot de verbeelding spreekt.

Via deze link is de lijst met mogelijke bedrijven zichtbaar.

klaverblad noord oost 1024x717

Hier alvast een korte update:

 • Bestemmingsplantraject: het voorontwerp heeft ter inzage gelegen, dit heeft één reactie opgeleverd en enkele opmerkingen vanuit onze overlegpartners (Provincie etc. etc.). Wij maken nu een antwoordnotitie, waarna in het eerste kwartaal volgend jaar het ontwerp bestemmingsplan op route gaat.

 • Ontwerp traject: wij hebben het ontwerp (bij het masterplan) verder uitgewerkt; door dwarsprofielen te maken. Aan de hand van deze profielen wordt duidelijker hoe het gebied er uit komt te zien. Deze profielen presenteren wij graag tijdens het klankbordgroep overleg.

 • Beeldkwaliteitsplan: we werken aan een beeldkwaliteitsplan, waarin beschreven wordt hoe het gebied er uit moet komen te zien. Dit gaat straks tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan op route.

 • Zonnepark: voorbereidingen voor het zonnepark zijn gestart; het is de bedoeling om met de energiecorporaties tot een overeenkomst te komen.

 • Natuurinclusieve landbouw: de eerste gesprekken met enkele boeren hebben plaatsgevonden. We werken aan het formuleren van uitgangspunten voor de natuurinclusieve landbouw. Het is de bedoeling deze uitgangspunten in het eerste kwartaal volgend jaar vast te stellen.

 • Overal planning: we verwachten dat het bestemmingsplan vastgesteld wordt in het 3e kwartaal 2022. Daarna starten we met de voorbereiding, waarna uitgifte van het bedrijventerrein in de 2e helft van 2023 kan plaatsvinden (op z’n vroegst).