Skip to main content

het portaal van de streek

Uw steun nodig rondom de ontwikkelingen van KNO

Uw steun nodig rondom de ontwikkelingen van KNO

Gepubliceerd op: 14-07-2022

Aantal keren gelezen: 881

UW STEUN NODIG RONDOM KLAVERBLAD NOORDOOST (KNO)
In deze flyer willen wij u informeren over de stand van zaken rondom Klaverblad Noord Oost (KNO).


KNO beslaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7. Hier wil de gemeente Heerenveen
een gebiedsontwikkeling realiseren. Een bedrijventerrein van 40 hectare, een zonnepark van 30 hectare inclusief
groen en water en 50 hectare natuur inclusieve landbouw.


Op donderdag 9 december 2022 heeft de werkgroep KNO bestaande uit Plaatselijk Belang Oud Aengwirden samen
met een aantal streekbewoners een bijeenkomst georganiseerd om de inwoners van de Streek bij te praten. Na een
presentatie over de huidige stand van zaken waren alle aanwezige inwoners unaniem van mening dat het wenselijk
is om via juridische weg bezwaar te maken tegen de voorgenomen plannen!

plaatje-kno.png         barcode gift
Vooral wat betreft de communicatie vanuit de gemeente Heerenveen naar de omwonenden heeft het de afgelopen jaren geschort. Er zijn beslissingen genomen die grote impact hebben. Vooral de verhoging van de hoogte van de milieucategorie naar 4.2 heeft verregaande gevolgen voor het type bedrijven wat zich mag vestigen.
De gemeente Heerenveen heeft allerlei toezeggingen gedaan en wil snel starten met de ontwikkeling. Omdat we als
inwoners vanuit de Streek nog geen juridische borging hebben van de toezeggingen, is besloten om een juridische
procedure op te starten.


Voor dit juridische traject is geld nodig. Om dit geld bijeen te krijgen vragen wij ook uw ondersteuning. De
verwachting is dat er 8.000 euro nodig is.

Er zijn Inmiddels een aantal donaties toegezegd vanuit diverse
verenigingen uit de Streek. Dat is een mooi begin maar ook uw bijdrage
stellen we zeer op prijs.

Besluiten van nu hebben verstrekkende gevolgen voor onze toekomst en
de toekomst van onze volgende generaties.
Doneren kan ook via een bijdrage op rekeningnummer
NL 83 RABO 0300 4014 50 t.n.v. Plaatselijk Belang Oud Aengwirden
o.v.v. “KNO Bijdrage” of door gebruik te maken van de bijgevoegde QRcode.

of via deze link https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=I7yUXWZbQsKHaP-0npgbvQ&qsl_reqcnt=1

Dank namens Plaatselijk Belang Oud Aengwirden
en de werkgroep KNO!!

 

 

 

 

 

Gezamelijke Zienswijze KNO (2)

update 14-07-2022: De definitieve versie van de gezamenlijke zienswijze van PB Aengwirden op het bedrijventerrein KNO

opmerkingen-klaverblad-noordoost.png

Betreft:

De KNO werkgroep heeft de gezamenlijke PB Zienswijze voor u klaar gemaakt. We hebben zoveel mogelijk input van u via de bijeenkomst, mail, app en telefoon verwerkt hierin.
We roepen jullie op om op 7 JULI vanaf 19.30 uur te komen naar ODL omdeze te ondertekenen!!!

Zienswijze vanuit plaatselijk belang Aengwirden betreffende KNO Bestemmingsplan. Deze zienswijze
is tot stand gekomen met feedback vanuit streekbewoners. Daarmee vat deze zienswijze niet alle zienswijzen van de streekbewoners. Die streekbewoners zijn ook opgeroepen om hun eigen zienswijzen te sturen naar de gemeente. We hebben gepoogd met deze zienswijze diverse
opmerkingen en bijdragen te bundelen tot een overkoepelende bijdrage

 

Downloaden Zienswijze